Privacy Policy van HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie
De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevens worden op deze website verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven.
Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36
45659 Recklinghausen
Duitsland
Tel.: +49 2361 5898 0
E-mail: mail@hosch.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf statutair gevestigd is. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming inclusief hun contactgegevens vindt u onder de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.
Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, blokkering, wissing
Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven.

Bezwaar tegen reclamemails
Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de impressumplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

INTALOGY GmbH
Torsten Dolata
Robert-Bosch-Str. 1
44629 Herne
Duitsland
Tel.: +49 2323 99222 0
E-mail: privacy@hosch.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:
browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
referrer URL
hostnaam van de bezoekende computer
tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.
Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.