Polityka prywatności HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje w prosty sposób opisują, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest operator strony. Dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które nam Państwo udostępniają. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

 

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?
Część z tych danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania w witrynie.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie Państwa danych?
W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji dotyczących pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych
Dla operatorów tych stron internetowych ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Podczas Państwa wizyty na tej stronie są gromadzone różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat administratora danych
Administratorem danych na tej stronie jest:

HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36
45659 Recklinghausen
Niemcy
Telefon: +49 2361 5898 0
E-Mail: mail@hosch.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym w przypadku kwestii związanych z ochroną danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, oraz przekazania ich stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, przekażemy te dane w zakresie, w jakim będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz po symbolu kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez strony trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących danych osobowych w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec przesyłania informacji marketingowych
Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron internetowych jednoznacznie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji marketingowych, na przykład w postaci spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych
Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

INTALOGY GmbH
Torsten Dolata
Robert-Bosch-Str. 1
44629 Herne
Niemcy
Telefon: +49 2323 99222 0
E-Mail: privacy@hosch.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera
Dostawca naszych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę w tak zwanych plikach dziennika serwera. Są to:
typ i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
adres URL przekierowania
nazwa hosta danego komputera
godzina zapytania serwera
adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.